بهترین هتل آپارتمان های مشهد

هتل آپارتمان های مشهد

هتل آپارتمان یلدا

هتل آپارتمان یلدا مشهد
شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۴ درصد

نزدیکی ب حرم ۲۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان نیکا

هتل آپارتمان نیکا
شروع قیمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۹ درصد

نزدیکی ب حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ستارگان

هتل آپارتمان ستارگان
شروع قیمت از ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان آوا

هتل آپارتمان آوا
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۳ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مارین

هتل آپارتمان مارین
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۴۸ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مقدم

هتل آپارتمان مقدم
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۵ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سارا

هتل آپارتمان سارا مشهد
شروع قیمت از ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۳۸ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان آلما

هتل آپارتمان آلما
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۲ درصد

نزدیکی ب حرم ۳۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ترنج

هتل آپارتمان ترنج
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان شباهنگ

هتل آپارتمان شباهنگ
شروع قیمت از ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۳۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان آرمان

هتل آپارتمان آرمان مشهد
شروع قیمت از ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۴ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان جمکران

هتل آپارتمان جمکران
شروع قیمت از ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۷ درصد

نزدیکی ب حرم ۳ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان میثم

هتل آپارتمان میثم
شروع قیمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۳۳ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان صادقیه

هتل آپارتمان صادقیه
شروع قیمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم
شروع قیمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۴ درصد

نزدیکی ب حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان پایتخت

هتل آپارتمان پایتخت
شروع قیمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان هورام

هتل آپارتمان هورام
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۶ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان دماوند

هتل آپارتمان دماوند
شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۷۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان معجزه

هتل آپارتمان معجزه
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۰ درصد

نزدیکی ب حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان قصر آیدین

هتل آپارتمان قصر آیدین
شروع قیمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۳۵ درصد

نزدیکی ب حرم ۲۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان آلتون

هتل آپارتمان آلتون
شروع قیمت از ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۳ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان نور

هتل آپارتمان نور
شروع قیمت از ۹۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۸ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان افتخار

هتل آپارتمان افتخار مشهد
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۳ درصد

نزدیکی ب حرم ۸دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان آرین

هتل آپارتمان آرین
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی به حرم ۳ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان پرنیان

هتل آپارتمان پرنیان
شروع قیمت از ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۰ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سفرا

هتل آپارتمان سفرا
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۷ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان بشری

هتل آپارتمان بشری
شروع قیمت از ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۴۲ درصد

نزدیکی به حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان کیش بافان

هتل آپارتمان کیش بافان مشهد
شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۷۰ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل آپارتمان ارمغان
شروع قیمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۴۳ درصد

نزدیکی به حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان اخوان مشهد

هتل آپارتمان اخوان مشهد
شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۹ درصد

نزدیکی به حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان تسنیم مشهد

هتل آپارتمان تسنیم
شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۷ درصد

نزدیکی به حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان کنعان مشهد

هتل آپارتمان کنعان مشهد
شروع قیمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۹ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان درباری مشهد

هتل آپارتمان معین درباری مشهد
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۵ درصد

نزدیکی به حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان میلاد مشهد

هتل آپارتمان میلاد مشهد
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۸ درصد

نزدیکی به حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سلام مشهد

هتل آپارتمان سلام
شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۸ درصد

نزدیکی به حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان نسیم شرق مشهد

هتل آپارتمان نسیم شرق
شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۰ درصد

نزدیکی به حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مسافران

هتل آپارتمان مسافران
شروع قیمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۸ درصد

نزدیکی به حرم ۳۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سام

هتل آپارتمان سام
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۸ درصد

نزدیکی به حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مشکات مشهد

هتل آپارتمان مشکاه مشهد
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۸ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان جیحون مشهد

هتل آپارتمان جیحون

نزدیکی به حرم _ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ملل مشهد

هتل آپارتمان ملل مشهد
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان ایده آل

هتل آپارتمان ایده آل
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان صافات

هتل آپارتمان صافات
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سیبا

هتل آپارتمان سیبا
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۴ درصد

نزدیکی به حرم ۸ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان درسا

هتل آپارتمان درسا
شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۴ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان پرکوک

هتل آپارتمان پرکوک مشهد
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۶۲ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان سروش

هتل آپارتمان سروش مشهد
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مهستان

هتل آپارتمان مهستان
شروع قیمت از ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۴۵ درصد

نزدیکی ب حرم ۱۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان شیرزاد

هتل آپارتمان شیرزاد
شروع قیمت از ۰ ریال
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان عمارت

هتل آپارتمان عمارت مشهد
تخفیف : درصد

نزدیکی ب حرم ۱۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان نور

هتل آپارتمان نورگلستان

نزدیکی ب حرم ۲۰ دقیقه با ماشین

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان بهرام

هتل آپارتمان بهرام
شروع قیمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۴ درصد

نزدیکی ب حرم ۴ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان مهر

هتل آپارتمان مهر
شروع قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۴۵ درصد

نزدیکی ب حرم ۵ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان فاخر

هتل آپارتمان فاخر
شروع قیمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۳۱ درصد

نزدیکی ب حرم ۲۰ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو

هتل آپارتمان الرحمان

هتل آپارتمان الرحمن
شروع قیمت از ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف : ۵۲ درصد

نزدیکی به حرم ۲ دقیقه پیاده روی

اطلاعات کامل و رزرو